Algemene voorwaarden

Definities

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie PlaceShuttle een overeenkomst tot levering van de Software as a Service (SaaS) aangaat.

Administratie: De administratie die door Klant middels de Software wordt beheerd.

Software: Online systeem om afbeeldingen te bewerken, welke wordt aangeboden op www.placeshuttle.com

Overeenkomst: De overeenkomst tussen PlaceShuttle en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op grond waarvan PlaceShuttle aan Klant de software ter beschikking stelt en die Klant heeft geselecteerd op de website www.placeshuttle.com
PlaceShuttle: PlaceShuttle, gevestigd te Veenendaal, ingeschreven onder bij de Kamer van Koophandel, nummer: 66822386
 


 

1 Algemeen

1.1 De Software is ontworpen om bedrijven een online systeem te bieden om hun afbeeldingen te bewerken om vervolgens te publiceren op social media, websites van Klant. Door het invullen van uw e-mailadres, bedrijfsnaam en wachtwoord en het aanvinken van het item “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle Software. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.
 


 

2 Toegang en aanmelding

2.1 Klant moet 18 jaar of ouder zijn.

2.2 De Software mag alleen door Klant persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke (als omschreven in artikel 2.3), gebruikt worden. Het is Klant niet toegestaan anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, in staat te stellen gebruik te maken van de Software en Klant mag de Overeenkomst niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3 Aangestelde verantwoordelijken zijn: de Cliënten, Beheerders en Medewerkers van Klant die via de uitnodigingsprocedure van de Software toegang wordt verleend tot de Software middels een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor de Overeenkomst is voldaan, beschikt iedere Klant over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijken uitgesloten, worden gedeeld. PlaceShuttle kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Klant of aangestelde verantwoordelijke.

2.4 PlaceShuttle behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten van Software en of producten die op de website www.placeshuttle.com worden aangeboden te wijzigen.
 


 

3 Gedragregels

3.1 Klant zal PlaceShuttle niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via PlaceShuttle.com of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Het PlaceShuttle privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Software. Door aanmelding verklaart Klant met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3 Klant stemt ermee in om in vrije invoervelden (persoonlijke) informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, email adressen, of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van Medewerkers en Cliënten van Klant in te voeren in de Software en dat deze online wordt opgeslagen door PlaceShuttle. De informatie die Klant invoert in de Software zal door PlaceShuttle slechts voor administratieve en statistische doeleinden worden gebruikt.

3.4 Klant stemt ermee in dat Klant persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met de Cliënten en Medewerkers van Klant.

3.5 Klant verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Klant werkelijk is. Dat houdt ook in dat Klant zich niet als een andere Klant of een werknemer van PlaceShuttle zal voordoen.

3.6 Berichten die door Klant aan Cliënten en Medewerkers van Klant worden verstuurd worden door PlaceShuttle als privé behandeld.

3.7 Door klant in de Software ingevoerde Informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, email adressen, of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van Medewerkers en Cliënten van Klant en gegevens betreffende de administratie van Cliënten en Medewerkers van Klant worden door PlaceShuttle nooit, zonder toestemming van klant, aan derden verstrekt.

3.8 PlaceShuttle maakt in de uitvoering van haar Software en in sommige gevallen gebruik van de Software en van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.9 PlaceShuttle verstuurt af en toe aan onze Klanten een nieuwsbrief waarin interessante nieuws staat, alsmede nieuwe Software en die PlaceShuttle aanbiedt. Klant kan zich wenden tot onze helpdesk (support@placeshuttle.com) indien Klant geen prijs stelt op deze nieuwsbrief of afmelden onderaan iedere verstuurde nieuwsbrief.

3.10 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door PlaceShuttle van gegevens kan Klant zich wenden tot onze helpdesk support@placeshuttle.com
 


 

4 Intellectueel eigendom

4.1 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van PlaceShuttle zijn het intellectuele eigendom van PlaceShuttle en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van PlaceShuttle.

4.2 De gebruiksrechten die door PlaceShuttle aan Klant worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de Software voor zakelijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het Abonnement bij PlaceShuttle. Al het andere gebruik door Klant zonder toestemming van PlaceShuttle is strikt verboden.

4.3 Het is Klant in het bijzonder verboden om de Software, webpagina’s van PlaceShuttle en de computercodes of elementen waaruit de Software is opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiëren, dupliceren, commercieel te gebruiken en/ of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
 


 

5 Aansprakelijkheid

5.1 PlaceShuttle is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de software PlaceShuttle is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Klant of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.2 PlaceShuttle garandeert niet dat de software foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. PlaceShuttle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van PlaceShuttle jegens Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van PlaceShuttle. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van personen en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat PlaceShuttle voor de geleverde Software heeft ontvangen, met een maximum van duizend euro.

5.3 PlaceShuttle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is PlaceShuttle gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Klant.

5.4 PlaceShuttle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de software.

5.5 Klant vrijwaart PlaceShuttle voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Software door Klant en/of onvoldoende naleving door Klant van enige verplichting jegens PlaceShuttle, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
 


 

6 Overmacht

6.1 PlaceShuttle aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die PlaceShuttle niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid,
arbeidsongeregeldheden onder PlaceShuttle personeel of onder het personeel van enige derde die Software aan PlaceShuttle levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie PlaceShuttle op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de
elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die Software aan ons levert.

6.2 Wanneer PlaceShuttle wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel PlaceShuttle als Klant bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van PlaceShuttle jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Klant, zullen steeds voor rekening en risico van Klant zijn.
 


 

7 Technisch falen van de website

7.1 PlaceShuttle garandeert niet dat de software foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. PlaceShuttle spant zich in om defecten in de Software zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2 PlaceShuttle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus
geïnfecteerde informatie.

7.3 PlaceShuttle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Software, mailberichten of informatie van Klant verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

7.4 PlaceShuttle streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan PlaceShuttle hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. PlaceShuttle gebruikt Software (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van de software.

7.5 U zult de software niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van PlaceShuttle.

7.6 U zult geen delen van de software of de software in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van PlaceShuttle.

7.7 U zult de software niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).

7.8 U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op de software.

7.9 PlaceShuttle streeft er naar, maar garandeert niet, dat:
1) de software voldoet aan uw specifieke wensen,
2) een correcte werking heeft,
3) fouten worden verbeterd.
 


 

8 Tarieven en Betaling

8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd, en zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden op www.placeshuttle.com

8.2 Klant geeft bij aanmelding aan per automatische incasso te betalen. Bij betaling per automatische incasso worden de bedragen altijd maandelijks vooraf in rekening gebracht.

8.3 Het te betalen maandelijkse of jaarlijkse bedrag voor het gebruik van de Software wordt bepaald aan de hand van de Overeenkomst die Klant zelf heeft geselecteerd op de website www.placeshuttle.com

8.4 Indien Klant PlaceShuttle machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Klant zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening.

8.5 PlaceShuttle behoudt zich het recht voor om tarieven van de Software te wijzigen. PlaceShuttle dient gebruiker tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail over te versturen.

8.6 Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.
 


 

9 Niet-tijdige betaling

9.1 Als Klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Klant het verschuldigde bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven in artikel 8.2, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

9.2 Vanaf de datum waarop Klant in verzuim is, mag PlaceShuttle eenmalig administratiekosten van € 35.- in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,- . Vanaf de vervaldatum van de rekening kan PlaceShuttle Klant één procent rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

9.3 Als er een betalingsachterstand is van 2 facturen dan wordt uw account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.

9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor uw rekening (Klant). De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
 


 

10 Duur en beëindiging Overeenkomst

10.1 De Overeenkomst duurt minimaal 1 maand en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de overeengekomen periode daaraan voorgaand. Informatie hierover is te vinden onder de optie Licentie, waarbij Klant de opzegtermijn in artikel 10.2 in acht heeft genomen.

10.2 De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 kalendermaand en dient schriftelijk via aangetekend schrijven gedaan te worden. Andere manieren van opzegging worden niet geaccepteerd.

10.3 PlaceShuttle is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de software geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Klant één of meer van de verplichtingen jegens PlaceShuttle niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. De overeenkomst kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag , b. pogingen van Klant om de overeenkomst over te dragen , c. indien Klant de rekening niet betaalt binnen de termijn die PlaceShuttle heeft gesteld , d. indien Klant de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt, e. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelenstelling. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

10.4 Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

10.5 U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw administratie, ook na het opzeggen van uw account.
 


 

11 Slotbepalingen

11.1 Wanneer PlaceShuttle wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Klanten PlaceShuttle bestaan over op deze andere rechtspersoon.

11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3 Op betrekkingen tussen Klanten en PlaceShuttle is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Klant en PlaceShuttle worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van PlaceShuttle, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Klant.